Algemene verkoopsvoorwaarden MExT Belgium nv

Versie januari 2020

 

ALGEMEEN:

 1. De plaatsing van een bestelling veronderstelt vanwege de koper de instemming met deze Algemene Verkoopsvoorwaarden, behalve in geval van exacte tegengestelde voorwaarden, vermeld in de tekst van onze goedkeuring van de bestelling.
 2. Er wordt duidelijk overeengekomen dat al de clausules zowel in de marge gedrukt als in de kern van de brieven, van de bestelbonnen van de koper en in tegenspraak met de hierbij vermelde Algemene Verkoopsvoorwaarden niet tegen ons kunnen worden gebruikt, behalve als ze het onderwerp waren van een voorafgaand schriftelijk akkoord betreffende een welbepaald contract.
 3. Wij zijn niet gebonden door de verbintenissen die door onze verkopers zouden worden aangegaan, behoudens bevestiging van onzentwege.
 4. Alle gegevens, zoals kleur, gewicht, volume, afmetingen en prijs vermeld in de catalogi, brochures of advertenties van de verkoper kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn en zijn niet bindend, tenzij zij door de verkoper uitdrukkelijk schriftelijk werden bevestigd. De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele drukfouten.
 5. Nabestellingen met een factuurbedrag (exclusief BTW) lager dan 60 euro, worden verhoogd met 5 euro verzendings- en administratiekosten.
 6. Onze prijzen zijn Recupel- en Bebatbijdrage inbegrepen.

 

LEVERING - VERZENDING:

 1. De bestelling wordt altijd beschouwd, behalve tegengestelde clausule, als aangenomen en goedgekeurd door de koper in onze vestiging en als dusdanig betaalbaar. Bijgevolg wordt de levering, welke de bestemming van het materiaal en de verkoopsvoorwaarden ook zijn, beschouwd als uitgevoerd in onze vestiging en de mogelijke risico’s aan het verkochte materiaal vallen ten laste van de koper:

   - vanaf de verzending wanneer het materiaal mag verzonden worden zonder voorafgaande kennisgeving

   -   vanaf het bericht van beschikbaarheid wanneer geen verzending  is voorzien.

 1. Welke de verzendingswijze ook is, het materiaal wordt verzonden op risico van de geadresseerde, die het moet controleren bij ontvangst en desgevallend beroep aantekenen tegen de vervoerder. Eventuele klachten over leveringen worden slechts schriftelijk, per aangetekend schrijven, aanvaard binnen de 8 werkdagen na levering.
 2. De prijzen vermeld op onze goedkeuring van ontvangst van bestelling worden bepaald volgens de kosten van de grondstoffen, lonen, vervoertarieven, belastingen, douanerechten, gangbaar op de dag van onze goedkeuring van de bestelling. Alle verhogingen van deze kosten, wijzigingen toepasbaar op wetten en reglementen die ons na de data van onze aanvaardingen opgelegd zouden worden, kunnen worden bijgerekend zonder beroep tegen de mogelijke overschrijding van termijnen of prijzen.
 3. Volumineuze goederen (kasten, onderzoekstafels ...) worden geleverd via derden en dienen door de koper bij ontvangst gecontroleerd te worden op schade. In geval van schade door transport, moet de koper dit binnen 24 uur per faxschrijven melden aan  M.Ex.T. Belgium NV.
 4. Expreszendingen of zendingen per taxipost gebeuren enkel op uitdrukkelijk verzoek van de koper mits betaling door de koper van de extra kost.

 

TERMIJN:

De leveringstermijnen zijn enkel aangegeven als inlichting en zonder waarborg van levering op de gestelde datum. Vertragingen kunnen in geen geval de annulering van de bestelling rechtvaardigen en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of intrest, welke de oor-zaken, de duur en de gevolgen voor de koper ook zijn.

 

BETALINGSVOORWAARDEN:

 1. Alle facturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum, tenzij andersluidende uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst.

   Vanaf de vervaldatum van de factuur zal een vergoedende intrest van 12% op jaarbasis verschuldigd zijn en dit tot de volledige betaling cf. artikel 1254 B.W. Daarenboven zal automatisch en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, een forfaitaire vergoeding van 15% op de niet betaalde bedragen verschuldigd zijn, met een minimum van 50 euro, dit boven alle intresten en welkdanige kosten, inningskosten en gerechtskosten.

  Ondanks alle overeenkomsten en zelfs in geval van betalingstermijnen zal het openstaande saldo onmiddellijk opeisbaar worden:

   - in geval van inbeslagneming van zelfs een gedeelte van zijn bezit en gerechtelijke vervolging;

   - in geval van overlijden van de klant, de vereffening of de ontbinding van zijn onderneming.

 1. De verkoper houdt zich tevens het recht voor te leveren tegen terugbetaling of geheel dan wel gedeeltelijk vooruitbetalingen te verlangen.

 

CLAUSULE VAN EIGENDOMSBEHOUD:

De geleverde goederen blijven eigendom van M.Ex.T. Belgium NV tot op het ogenblik van de volledige betaling. De koper draagt vanaf het ogenblik van levering de aansprakelijkheid en het risico voor elke schade veroorzaakt aan de geleverde koopwaar, verlies en diefstal inbegrepen. De koper mag in geen geval deze goederen aan derden verpanden of in eigendom overdragen zolang kwestieuze goederen niet volledig betaald zijn.

 

GARANTIE:

 1. In geval de koper beschadigde goederen ontvangt, heeft de koper het recht ze binnen 8 werkdagen naar de verkoper terug te sturen, na voorafgaandelijk contact opgenomen te hebben met de commerciële binnendienst en een retournummer toegewezen gekregen te hebben. De wens om te retourneren moet namelijk altijd via aangetekende brief aan de zetel gericht worden. In geval van omruiling gebeurt de terugzending met vermelding van het retournummer en in voldoende stevige verpakking. 
 2. Goederen, die niet het onderwerp zijn van een klacht i.v.m. beschadiging bij ontvangst, worden enkel binnen de 20 werkdagen teruggenomen, na voorafgaandelijk contact opgenomen te hebben met de commerciële binnendienst en een retournummer toegewezen gekregen te hebben. Bovendien moeten ze in originele verpakking en onbeschadigd teruggestuurd worden, zoniet kunnen behandelingskosten worden aangerekend ten belope van 100%, 50% of 20% van de prijs van de goederen, afhankelijk van de staat waarin de goederen verkeren. In dit geval zal steeds door de verkoper voorafgaandelijk contact opgenomen worden met de koper met de vraag of deze de goederen alsnog wil aanvaarden.
 3. Uitzondering op deze garantieregel vormen de artikelen die niet standaard zijn. In dit geval gaat het om artikelen die speciaal op verzoek van de koper besteld of aangemaakt worden. Bijgevolg is annulering of terugzending door de koper niet mogelijk.
 4. Kwaliteitsproblemen moeten binnen de 6 maand na levering van de goederen schriftelijk gemeld worden. Na overleg met de kwaliteitsdienst van M.Ex.T. Belgium NV zal beslist en medegedeeld worden of de goederen al dan niet teruggestuurd mogen worden. In dergelijk geval gelden dezelfde regels als vermeld onder punt 1 van dit artikel.
 5. Goederen moeten steeds aangetekend of per koerierdienst teruggestuurd worden. M.Ex.T. Belgium NV kan onder geen voorwaarde aansprakelijk gesteld worden voor verloren gegane retourzendingen.
 6. Bij weigering van de terugzending door M.Ex.T. Belgium NV,    ontheft dit de koper niet van zijn betalingsverplichting.

 

DISTRIBUTIEVEREISTEN MEDISCHE HULPMIDDELEN:

Wie medische hulpmiddelen aankoopt bij M.Ex.T. Belgium NV en deze verder distribueert, dient cumulatief:

- M.Ex.T. Belgium NV voorafgaandelijk schriftelijk te informeren over deze distributie-intenties en kan slechts verder distribueren mits de schriftelijke goedkeuring van M.Ex.T. Belgium NV hiertoe;

- volledig te voldoen aan de van toepassing zijnde lokale, nationale en Europese vereisten, in het bijzonder aan de Verordening (EU) 2017/745 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2017 betreffende medische hulpmiddelen, tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG, Verordening (EG) nr. 178/2002 en Verordening (EG) nr. 1223/2009, en tot intrekking van Richtlijnen 90/385/EEG en 93/42/EEG van de Raad.

 

RECHTSPRAAK:

Elk geschil tussen de klant en M.Ex.T. Belgium NV zal vallen onder de bevoegdheid van het Vredegerecht te Roeselare, de Rechtbank van Eerste Aanleg West-Vlaanderen, afd. Kortrijk en de Ondernemingsrechtbank Gent, afd. Kortrijk, behoudens het recht van iedere partij om de andere partij te dagvaarden voor de rechtbank bevoegd voor de woonplaats of de maatschappelijk zetel van de andere partij. 

 

Le texte français des présentes conditions générales de vente peut être obtenu sur simple demande. 

Fragen oder Bemerkungen?

Unsere Mitarbeiter helfen Ihnen gerne weiter.

MExT Belgium nv

Industrieweg 1
8800 Roeselare
België

info@mext.be

 • Tel. (051) 24 67 73
 • Fax (051) 24 43 59

MExT Netherlands B.V.

Maidstone 52
5026 SK Tilburg
Nederland

info@mext.nl

 • Tel. (013) 462 57 00
 • Fax (013) 462 57 01

MExT Germany GmbH

Schönscheidtstraße 50
45307 Essen

Deutschland

info@mext.de

 • Tel. (0201) 18526-0
 • Fax (0201) 18526-11